ഉള്ളടക്കം

ഒരേ പരപ്പളവുള്ള ചതുരങ്ങള്‍
    നാം മുമ്പു ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ചുറ്റളവ് തുല്യമായ ഒരു ചതുരമായിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.

അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പൊതുവേ നമുക്ക്

ax + b = 0

എന്ന രീതിയിലുള്ള സമവാക്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. ചതുരത്തിന്റെ വീതി കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ഈ സമവാക്യം ശരിയാകത്തക്കവിധമുള്ള x ന്റെ വില കണ്ടാല്‍ മതിയല്ലോ.

ദാ, ഇങ്ങനെ
                    ax  =  -b,  a  = 3
(ഇത്തരം സമവാക്യങ്ങളുപയോഗിച്ചുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്)

 ഇനി, ചുറ്റളവിന് പകരം പരപ്പളവ് സ്ഥിരമായാലോ ? താഴെയുള്ള അപ്‌ലെറ്റു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു നോക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java nowഇനി ഇതിന്റേയും ബീജഗണിതം പരിശോധിക്കാം.

വീതി, നീളത്തേക്കാള്‍ 1 കുറവായാല്‍

    x(x-1) = 20

    5x4 = 20;

അപ്പോള്‍ നീളം 5 ഉം വീതി 4 ഉം ആകണമല്ലോ.
 
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്