ഉള്ളടക്കം

സമപാര്‍ശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ വശവും ഉയരവും
മറ്റൊരു ചോദ്യ അപ്‌ലെറ്റു കൂടി കാണിക്കാം. ഇവിടെയും സ്ലൈഡര്‍ നീക്കുമ്പോള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ മാറി വരും. അവ നോട്ടു പുസ്തകത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയെടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

IDevice Question Icon Multi-choice Questions
അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം 20 ആണ്. ഏതാണ് ഇതില്‍ ചെറിയ സംഖ്യ ?
       
4
-4
-5
3

അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം 35. ഈ ആശയം എങ്ങനെ ഒരു ഗണിത വാക്യമായി എഴുതാം ?
       
x2+2x+35 = 0
x2-2x+35 =0
x2-2x-35 = 0
x2 + 2x=35

ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 26 സെമീ. അതിന്റെ പരപ്പളവ് 40 സെമീ. ആയാല്‍ ചതുരത്തിന്റെ അളവുകളെന്തെല്ലാമാണ് ?
       
5,6
4,10
5,8
2,20
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്