ഉള്ളടക്കം

വിവേചനം
20 സെ മീ ചുറ്റളവുള്ള എല്ലാ ചതുരങ്ങളും പരിഗണിക്കാം. ഈ ചതുരങ്ങളില്‍ പരപ്പളവ് ഏറ്റവും കൂടിയ ചതുരം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം. താഴെ കാണുന്ന അപ്‌ലെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു നോക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now) പരപ്പളവ് പരമാവധിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ? എത്രയാണ് ?
പരപ്പളവ് 26 ആകുന്ന സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ? എന്തുകൊണ്ട് ?

ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ബീജഗണിത സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കാം.

ചുറ്റളവ് 20 ഉം പരപ്പളവ് 26 ഉം ആയ ഒരു ചതുരം ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്‍പിക്കുക.


ചതുരമുണ്ടാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായില്ലേ ?
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്